GCC'nin Stack Koruması

C dilinde, fonksiyon argümanları, yerel değişkenler (statik olmayan) ve fonksiyon çağrısı bittiğinde programın çalışmaya devam edeceği dönüş adresi stack'de tutuluyor. Program hafızasının LIFO mantığıyla çalışan bu bölümü, fonksiyonların birbiriyle iletişimi ve program akışının sağlanması açısından önemli. Stack'in kötü niyetli kullanım veya programlama hatası nedeniyle bozulması, programın hatalı sonuç üretmesi, çökmesi veya yetkisiz işleme izin vermesi gibi çeşitli olumsuzluklara neden olabilir. Modern C derleyicileri, bu tip olumsuzlukları kontrol altında tutmak için bir yöntem kullanıyor.

Öncelikle sorunu görmek açısından, aşağıdaki programı gcc'nin bu özelliğini kapatarak (-fno-stack-protector seçeneği ile) derleyip, programın assembly koduna bakalım.

#include <stdio.h>

void return_input()
{
  char buffer[12];
  gets(buffer);
  printf("%s\n", buffer);
}

int main(int argc, char const *argv[])
{
  return_input();
  return 0;
}

Yukarıdaki fonksiyonda, gets fonksiyonu komut satırından bir metin alıp, buffer içine kaydedecek. Eğer, okunan metin 11 haneden daha fazla ise, buffer için ayrılan hafızanın dışına yazmaya devam edecek. fno-stack-protector ile derlenmiş programdaki, return_input fonksiyonu nasıl derlenmiş bir göz atalım.

Dump of assembler code for function return_input:
  0x08048404 <+0>:   push  ebp
  0x08048405 <+1>:   mov  ebp,esp
  0x08048407 <+3>:   sub  esp,0x28
  0x0804840a <+6>:   lea  eax,[ebp-0x14]
  0x0804840d <+9>:   mov  DWORD PTR [esp],eax
  0x08048410 <+12>:  call  0x8048310 <gets@plt>
  0x08048415 <+17>:  lea  eax,[ebp-0x14]
  0x08048418 <+20>:  mov  DWORD PTR [esp],eax
  0x0804841b <+23>:  call  0x8048320 <puts@plt>
  0x08048420 <+28>:  leave
  0x08048421 <+29>:  ret
End of assembler dump.

Burada herşey normal. İlk iki satır C'deki standart fonksiyon çağırma geleneğine göre ebp register'ını ayarlıyor . Daha sonra stack üzerinde 0x28 (40) byte yer ayrılıyor. Devamı ise, gets ve puts fonksiyon çağrıları ve geri dönüş. Programı gdb ile çalıştırıp, buffer ve frame pointer adreslerine bakabiliriz. Bende, buffer, 0xffffd704 adresinde, ebp ise, 0xffffd718 adresinde çıktı. Bu durumda, buffer üzerine 0x14 (20) byte yazılması haline, return_input fonksiyonu için ayrılmış alanın dışına çıkılacak. Eğer fonksiyonda başka yerel değişkenler olsaydı, bu değişkenlerin üzerine yazılması ihtimali de ortaya çıkacaktı. Peki, fonksiyon için ayrılmış alanın dışında ne var? Öncelikle, bu fonksiyonu çağıran fonksiyonun (bu örnekte main) frame pointer'ı ve return_input'un dönüş adresi (main fonksiyonunda, return_input çağrısından sonraki adres), daha sonra, çağıran fonksiyonun yerel değişkenleri veya fonksiyon çağrısından önce kaydettiği register değerleri olabilir. Bunların üzerine yazılması halinde, en iyi ihtimalle programın geçersiz bir adrese zıplamaya çalışıp çökmesini umabiliriz. Kötü ihtimal ise, programa verilen kötü niyetle tasarlanmış bir metin yüzünden, programın yetkisiz/zararlı işlemler yapması.

Aynı fonksiyonun stack protector aktif olarak derlenmiş hali aşağıdaki gibi;

Dump of assembler code for function return_input:
  0x08048464 <+0>:   push  ebp
  0x08048465 <+1>:   mov  ebp,esp
  0x08048467 <+3>:   sub  esp,0x28
  0x0804846a <+6>:   mov  eax,gs:0x14
  0x08048470 <+12>:  mov  DWORD PTR [ebp-0xc],eax
  0x08048473 <+15>:  xor  eax,eax
  0x08048475 <+17>:  lea  eax,[ebp-0x18]
  0x08048478 <+20>:  mov  DWORD PTR [esp],eax
  0x0804847b <+23>:  call  0x8048360 <gets@plt>
  0x08048480 <+28>:  lea  eax,[ebp-0x18]
  0x08048483 <+31>:  mov  DWORD PTR [esp],eax
  0x08048486 <+34>:  call  0x8048380 <puts@plt>
  0x0804848b <+39>:  mov  eax,DWORD PTR [ebp-0xc]
  0x0804848e <+42>:  xor  eax,DWORD PTR gs:0x14
  0x08048495 <+49>:  je   0x804849c <return_input+56>
  0x08048497 <+51>:  call  0x8048370 <__stack_chk_fail@plt>
  0x0804849c <+56>:  leave
  0x0804849d <+57>:  ret
End of assembler dump.

Burada fonksiyon ilkine göre biraz daha uzun görünüyor. Anlaşılmasına yardımcı olması için, bunun bir benzeri C ile yazabiliriz.

#include <stdio.h>
#include <time.h>
#include <stdlib.h>

int canary;

struct BoundArray {
  char array[12];
  int boundary;
};

void return_input()
{
  struct BoundArray buffer;
  buffer.boundary = canary;
  gets(buffer.array);
  puts(buffer.array);

  if(buffer.boundary == canary)
    return;

  fprintf(stderr, "==== BUFFER OVERFLOW ====");
  exit(-1);
}

int main(int argc, char const *argv[])
{
  srand(time(NULL));
  canary = rand();
  return_input();
  printf("return_input sonrasi main\n");
  return 0;
}

Yukarıdaki program fno-stack-protector ile derlendiğinde (kendi stack protector mantığımızı yazdığımız için) eğer komut satırından okunan metin 12 haneden daha az ise, return_input fonksiyonundan dönülecek. Eğer alınan metin array sınırları dışına çıkarsa, return_input fonksiyonu asla dönmeyecek ve hata mesajı gösterilip program sonlandırılacak. Bunu sağlamak için array'in hemen arkasına rastgele bir değer atıyoruz. Fonksiyondan dönmeden önce, bu değerin aynı kaldığını test ediyoruz. Eğer bu değer değiştiyse, programın güvenilmez olduğuna karar verip, çalışmayı durduruyoruz.

Yukarıdaki C programına bakarak, assembly çıktısını daha rahat inceleyebiliriz. Assembly çıktısındaki mov eax,gs:0x14 satırı, glibc'nin program başlangıcında, main çağırılmadan önce ayarladığı rastgele sayıyı (canary) alıyor ve mov DWORD PTR [ebp-0xc],eax satırı bunu array'in sınırına kaydediyor. gets ve puts çağrısından sonra ise, mov eax,DWORD PTR [ebp-0xc] satırı, array sınırındaki değeri okuyor ve xor eax,DWORD PTR gs:0x14 satırı bu değerin değişmediğini teyit ediyor. Eğer bir değişme varsa, glibc tarafından sağlanan __stack_chk_fail fonksiyonuna atlıyoruz. Bu fonksiyonun amacı, detaylı hata mesajı yazdırıp, programı sonlandırmak.

Yukarıdaki örneği, bir de Visual Studio ile derleyip (Visual Studio 14, 32bit cl.exe -Z7 ile) gcc ile karşılaştırabilriz.

void return_input()
{
011C6B30 push    ebp 
011C6B31 mov     ebp,esp 
011C6B33 sub     esp,10h 
011C6B36 mov     eax,dword ptr [__security_cookie (0121E008h)] 
011C6B3B xor     eax,ebp 
011C6B3D mov     dword ptr [ebp-4],eax 
  char buffer[12];
  gets(buffer);
011C6B40 lea     eax,[buffer] 
011C6B43 push    eax 
011C6B44 call    _gets (011C3508h) 
011C6B49 add     esp,4 
  printf("%s\n", buffer);
011C6B4C lea     ecx,[buffer] 
011C6B4F push    ecx 
  printf("%s\n", buffer);
011C6B50 push    121E000h 
011C6B55 call    _printf (011C3990h) 
011C6B5A add     esp,8 
}
011C6B5D mov     ecx,dword ptr [ebp-4] 
011C6B60 xor     ecx,ebp 
011C6B62 call    @__security_check_cookie@4 (011C30FDh) 
011C6B67 mov     esp,ebp 
011C6B69 pop     ebp 
011C6B6A ret

Visual Studio da gcc gibi, stack üzerinde buffer overflow kontrolü yapıyor.

Toparlamak gerekirse, GCC ve Visual Studio (ve muhtemel diğer modern C derleyicileri) stack üzerindeki buffer overflow'ların yan etkilerini kontrol altında tutmak için ekstra kod üretiyorlar. Burada akılda kalması gereken husus, bu yöntemlerin buffer overflow'u önlemek amaçlı değil, buffer overflow sonucunda programın yanlış noktaya zıplamasını önlemek. Böylece, en klasik exploit yöntemlerinden birinin uygulanması bir hayli zorlaşmış oluyor. Yine de, özellikle kritik programlarda, derleyiciden medet ummak yerine, programın overflow'a izin vermeyecek şekilde tasarlanması veya, C#, Java, Python gibi hafıza yönetimini kendi yapan bir dilde yazılması çok daha akıllıca bir seçim olacaktır diye düşünüyorum.