Parser - Yardımcı Fonksiyonlar

Python ile parser yapımı yazısı, kullanacağımız algoritmayı tanıtmak üzerineydi. Bu yazıda ise, Parser yapmakta kullanacağımız yardımcı fonksiyon ve sınıflara değineceğiz.

Parser Sınıfı

class Parser(object):
  def __init__(self, queue):
    self._q = queue
    self._sym = {}
    self._prepareSymTable()
    self.token = self._nextToken()

Parser sınıfı, bir Queue objesi alıyor. Token'lerimizi bu Queue üzerinden okuyacağız. Bu Queue'e, daha önceki yazılarda yazmış olduğumuz Lexer sınıfı tokenleri koyacak.

Parser sınıfının _sym adında bir sembol tablosu var. _prepareSymTable Parser'ın tanıdığı sembolleri bu tabloya ekleyecek. Bu metodu daha sonra inceleyeceğiz.

_nextToken ise, daha sonraki token'i almak için kullanılıyor. Ancak, bir sonraki token'e ilerlemek için, bu metot yerine, aşağıdaki _advance metodunu kullanacağız.

def _nextToken(self):
  ttype, lineno, tvalue = self._q.get(True, 5) # if we can't get a new token in next 5 secs, raise an exception
  self.lineno = lineno   
  s = self._sym[ttype]()

  if ttype in ["NUMBER","FLOAT","STRING","NAME"]:
    s.value = tvalue
  return s

def _advance(self, idlist=None):

  if self.token.id == "END":
    return

  if idlist and self.token.id in idlist:
    self.token = self._nextToken()
  elif not idlist:
    self.token = self._nextToken()
  else:
    raise ParseError("""Expected one of %s
found %r instead. (line: %i)""" % (" ".join(idlist), self.token.id, self.lineno))

_nextToken, Queue'den bir token alıyor. Parser'ın bulunduğu satırı, Lexer'dan gelen bilgiye göre güncelliyor. Daha sonra, sembol tablosundan o token'e karşılık gelen sınıfı bulup, yeni bir örneğini oluşturuyor. Eğer, o anki token bir literal ise, literal'in değerini ayarlayıp, sembolü gönderiyor.

_advance ise, opsiyonel olarak bir idlist argümanı alıyor. Eğer bu argüman verildiyse, ve şu anki token idlist içerisinde değilse, ParseError veriyor. Bunun kullanımını daha sonra göreceğiz. Bunun dışında, eğer token sırası bitmişse, hiçbirşey yapmıyor.

Sıra geldi, sembol tablomuzun oluşturulmasına. Sembol tablomuza koyacağımız her sembol için, tek tek yeni sınıf oluşturmak yerine, temel sembol sınıfı oluşturacağız. Diğer semboller bunun uzantısı olacak.

class BaseSymbol(object):
  id = None
  value = None
  parent = None
  first = second = third = None
  beginStatement = False

  def nud(self):
    raise ParseError("Parse error (%r)" % self.id)

  def led(self, left):
    raise ParseError("Unknown operator (%r)" % self.id)

  def __repr__(self):
    if self.id in ["NAME","NUMBER","FLOAT","STRING"]:
      return "(%s %s)" % (self.id, self.value)
    out = [self.id, self.first, self.second, self.third]
    return "(" + " ".join(map(str,filter(None,out))) + ")"

id, "NUMBER", "FLOAT" gibi, o tokenin tipini gösteren bir string. value literaller tarafından kullanılacak, o tokenin değerini gösteriyor. first, second, third değikenleri, birkaç kısımdan oluşan sembollerin kısımlarını göstermek için kullanılacak. Örneğin, "+" sembolünün sol ve sağ tarafları, first ve second değişkenlerine atanacak. parent, bu sembolün ait olduğu Parser objesini gösteriyor. beginStatement ise, bu sembolün bir statement başlatıp başlatmadığını gösteriyor. Henüz bir statement parse etmeye başlamadık, ama başladığımız zaman kullanacağız bu değişkeni.

Şimdi de, factory rolünü üstlenecek metoda bir bakalım:

def _symbol(self, id, bp=0):
  try:
    s = self._sym[id]
  except KeyError:
    class s(BaseSymbol):
      pass
    s.__name__ = "symbol-" + id
    s.id = id
    s.lbp = bp
    s.parent = self
    self._sym[id] = s
  else:
    s.lbp = max(bp, s.lbp)
  return s

Bu metodun yaptığı az çok belli, çok üstünde durmayacağım. Özetle, eğer sembol önceden oluşturulmuşsa, sembol tablosundan döndürüyor, aksi halde yeni bir sembol oluşturup, tabloya ekleyip onu döndürüyor.

Artık, _prepareSymTable ne yapıyor bakabiliriz. Bu metodun işi, Parser'ın tanıdığı tüm sembolleri, sembol tablosuna eklemek. Önce, 4 işlem sembollerini ekleyelim:

def _prepareSymTable(self):
  def plusled(self, left):
    self.first = left
    self.second = self.parent.Expression(10)
    return self

  self._symbol("+", 10).led = plusled

  def minusled(self, left):
    self.first = left
    self.second = self.parent.Expression(bp)
    return self

  self._symbol("-", 10).led = minusled

  def multiled(self, left):
    self.first = left
    self.second = self.parent.Expression(20)
    return self

  self._symbol("*", 20).led = multiled

  def divideled(self, left):
    self.first = left
    self.second = self.parent.Expression(20)
    return self

  self._symbol("/", 20).led = divideled

Şaka, şaka... Böyle ekliycez:

 def _prepareSymTable(self):
   def infix(id, bp):
    def led(self, left):
      self.first = left
      self.second = self.parent.Expression(bp)
      return self
    self._symbol(id, bp).led = led

  infix("+",10); infix("-",10); infix("*",20); infix("/",20)

Evet, literallerimizi de ekleyelim:

def literal(id):
  self._symbol(id).nud = lambda self: self

for l in ["NUMBER","FLOAT","NAME","STRING"]:
  literal(l)

Evet, böylece, şimdiye kadar kullandığımız sembolleri sembol tablosuna eklemiş olduk. Daha statement'lara girmediğimiz için, henüz onların sembollerini tabloya eklemedim. Onu da bir sonraki yazıda yapacağız.