RFC2231 Kodlaması

Aşağıda RFC 2231 içinde belirtilen kodlamanın C dilinde yazılmış bir örneğini aşağıda bulabilirsiniz. wchar_t türünüdeki bir string'i utf8 kodlamak için WIN32 API içindeki WideCharToMultiByte fonksiyonunu kullandım. POSIX sistemlerde bunun yerine iconv kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler

 • WideCharToMultiByte
 • RFC2231
 • UTF-8

 

char base16[] = { '0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','A','B','C','D','E','F' };

char special_chars[] = {
  ' ', '*', '\'', '%', '(',')','<','>','@',',',
  ';',':','\\','"','/','[',']','?','='
};

int should_encode(char c)
{
  // bir utf8 byte'ı % ile kodlanmalı mı?
  // evet -> 1
  // hayir -> 0

  // 7 bit üzeri ascii
  if (c < 0)
    return 1;

  // kontrol karakterleri
  if (c < ' ' || c == 127)
    return 1;

  int i;
  for (i = 0; i < sizeof(special_chars); i++)
  {
    if (special_chars[i] == c)
      return 1;
  }

  return 0;
}

unsigned long encoded_size(char *utf8data)
{
  unsigned long size = 0;

  for ( ; *utf8data != '\0'; utf8data++)
  {
    if (should_encode(*utf8data))
      size += 3;
    else
      size += 1;
  }

  size += 1; // NULL için

  return size;
}

char *utf8Encode(LPWSTR s, int *len)
{
  char *encoded;
  size_t cchInputLength = wcslen(s) + 1; // +1 null için

  *len = WideCharToMultiByte(65001, 0, s, cchInputLength, NULL, 0, NULL, NULL);
  encoded = malloc(*len);
  WideCharToMultiByte(65001, 0, s, cchInputLength, encoded, *len, NULL, NULL);

  return encoded;
}

char *rfc2231_utf8_encode(LPWSTR s, int *len)
{
  static char _hdr[] = "utf-8\'\'";

  char *utf8encoded = utf8Encode(s, len);
  *len = encoded_size(utf8encoded);
  char *param_encoded = malloc(*len + sizeof(_hdr) - 1);

  memcpy(param_encoded, _hdr, sizeof(_hdr) - 1);

  char *temp = param_encoded + sizeof(_hdr) - 1;

  char *temp2 = utf8encoded;

  for (; *temp2 != '\0'; temp2++)
  {
    if (should_encode(*temp2))
    {
      *temp++ = '%';
      *temp++ = base16[(unsigned char)(*temp2) >> 4];
      *temp++ = base16[(unsigned char)(*temp2) & 0xF];
    } else {
      *temp++ = *temp2;
    }
  }

  *temp = '\0';

  free(utf8encoded);

  return param_encoded;
}

int WINAPI wWinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance,
  PWSTR pCmdLine, int nCmdShow)
{  
  int buffersize;
  char *encoded = rfc2231_utf8_encode(L"Yaşar Arabacı.png", &buffersize);
  FILE *f = fopen("encodelen.txt", "wb");

  fwrite(encoded, 1, buffersize - 1, f); // -1 NULL için

  fclose(f);


  return 0;
}